Com a consultora d'estratègia, organització i comunicació, Pantheon Work es diferencia per la seva capacitat d'ajudar a identificar   i gestionar millor i de forma integral recursos intangibles com el capital relacional, la reputació o els diferents talents.
 

Com a equip seguim aquests principis:
  

 1. Valor i resultats concrets en cada iteració: El nostre treball es realitza en processos de generació de valor per a l' organització, siguin ja en marxa o ad-hoc.
   
 2. Participació i reconeixement: busquem implicar les persones, i oferir oportunitats per desenvolupar i demostrar els seus coneixements, competències i creativitat.
   
 3. Emocions i percepcions: tenim present la situació i l'ambient laboral , i assumim les tensions inherents a tota organització per ajudar a canalitzar-les en generació de resultats satisfactoris.
   
 4. Tecnològicament agnòstics: tractem que el nostre treball no depengui de solucions tecnològiques particulars i de partir de les ja disponibles.
   
 5. 5.Metodologia i criteris transparents: la nostra forma de treballar és oberta i pot ser adoptada per qualsevol organització. Facilitem l'obtenció de resultats sense generar dependència amb els nostres serveis.

No partim de metodologies fixes sinó que disposem d' una caixa d' eines en constant millora i ampliació, per tal de:
 

Pensar en termes de sistemes i seqüències generatives

Image

Considerem qualsevol àmbit com un sistema en un context. Utilitzem metodologies per tenir en compte com pot afectar un canvi a la resta del sistema, i busquem seqüències generatives, en el sentit de Christopher Alexander, per fer més robust i coherent el sistema.

Comptar amb la intel·ligència i la imaginació col·lectiva

Partim del fet que els que més saben sobre la seva organització i negoci són les persones que formen part i els seus stakeholders. Fem servir tècniques participatives que combinen visualització, interacció, dramatúrgia i planificació discursiva, amb metodologies de l'estil Metaplan o Dialogue Mapping.

Image

Modelitzar fluxos de valor

Image

Seguint Verna Allee, modelitzem mapes que mostren l'intercanvi de valor en el qual participa l'organització, que ens permeten buscar oportunitats d'innovació, i triple impacte.

Desvetllar propietats de les xarxes subjacents

Analitzem xarxes de relacions que obtenim de qüestionaris, servidors de correu electrònic, monitoratge de xarxes, scrap de webs, fonts públiques d'informació, Taules Input-Output de l'economia, etc. basant-nos en els clàssics de Social Network Analysis i Organizational Network Analysis.

Image

Optimitzar fluxos d' informació i coneixement

Image

Basant-nos en la cultura d'Internet i el treball de Harold Jarche, establim protocols clars de comunicació i treball en veu alta per facilitar la gestió del coneixement i de la creativitat orgànica, i eliminar les reunions no efectives en tots els nivells organitzatius.

Clarificar responsabilitats

Com més es treballa de forma oberta, transversal i col·laborativa, més necessari és clarificar responsabilitats, rendició de comptes i els diferents modes de lideratge i de presa de decisions. Hem adoptat pràctiques de la cultura d'Internet i desenvolupat algunes pròpies a partir de la nostra recerca.

Image

Generar bona reputació de persones i organitzacions

Image

Ja sigui pel coneixement que es comparteix internament i externament treballant en veu alta, ja sigui per campanyes de comunicació, ja sigui per difusió del reconeixement, considerem que tenir cura de la reputació és vital en aquesta era, i adoptem pràctiques ja molt refinades i provades per X-Net.

Impulsar la innovació i les carreres professionals

Hem sistematitzat totes les nostres pràctiques en una forma orgànica de treballar que permet atraure i retenir talent donant-li el que més li agrada: l'oportunitat de desenvolupar noves capacitats en reptes d'innovació, i generant reputació per augmentar el seu valor com a professional.

Image

I sense descuidar mai la perspectiva sociodinàmica

Image

En qualsevol col·lectiu humà neixen tensions inherents als conflictes d'interès per raons legítimes o il·lícites. Per a nosaltres tot té una dimensió"política". Amb la sociodinàmica de Jean-Christian Fauvet i l'escola de Palo Alto de psicologia, anem més enllà del calaix de sastre de la "resistència al canvi", que per explicar-ho tot, no explica res.